Όροι και Προϋποθέσεις για το korifogrami.gr

Όροι και Προϋποθέσεις για το korifogrami.gr

Εισαγωγή

Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας, korifogrami.gr που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση https://korifogrami.gr/.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Όρους και Προϋποθέσεις Sample Generator.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το korifogrami.gr ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Είστε ρητά περιορισμένοι από όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο
  • πώληση, παραχώρηση άδειας ή/και με άλλο τρόπο εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου.
  • Δημόσια εκτέλεση και/ή προβολή οποιουδήποτε υλικού Ιστότοπου·
  • χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτήν την Ιστοσελίδα.
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο,
  • η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο,
  • χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
  • Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας περιορίζονται από εσάς και το korifogrami.gr ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να τηρείτε το απόρρητο.

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, “Το Περιεχόμενό σας” σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Προβάλλοντας το Περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στο korifogrami.gr μια μη αποκλειστική, παγκοσμίως αμετάκλητη, υπό αδειοδότηση άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα.

Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το korifogrami.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” με όλα τα σφάλματα και το korifogrami.gr δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ότι σας συμβουλεύει.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το korifogrami.gr, ούτε κάποιο από τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του, δεν θα φέρει ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, είτε αυτή η ευθύνη είναι βάσει σύμβασης. Το korifogrami.gr, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Αποζημίωση

Δια του παρόντος αποζημιώνετε στο έπακρο το korifogrami.gr από και έναντι οποιωνδήποτε ή/και όλων των υποχρεώσεων, εξόδων, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτές οι διατάξεις θα διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Παραλλαγή Όρων

Το korifogrami.gr επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή όπως κρίνει σκόπιμο και με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αναμένεται να ελέγχετε αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το korifogrami.gr επιτρέπεται να εκχωρεί, μεταβιβάζει και υπεργολαβικά τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.

Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του korifogrami.gr και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις.

Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας gr, και υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο gr για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν ενθαρρύνει τον τζόγο. Ο ιστότοπος δεν είναι πάροχος τζόγου και δεν περιέχει διαφημιστικές πληροφορίες. Όλα όσα δημοσιεύονται στις σελίδες του ιστότοπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Παίξτε υπεύθυνα, 21+.